Kosaram
SIM kártya Készülék + SIM kártya
Kövessen
minket!

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. A Szolgáltató telemarketing kampánya során, illetve a call-centerének igénybevétele során a beszélgetés rögzítésre és a felvétel tárolásra kerülhet (az Érintett adatai megadásával a Szolgáltató általi telemarketing megkereséshez, illetve saját hívás kezdeményezésével az Infotv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a telefonbeszélgetés, mint hangfelvétel rögzítésre kerüljön - amennyiben a beszélgetés kezdetekor az Érintett a hívás rögzítését nem fogadja el, úgy lehetősége van email útján, vagy személyesen megkeresni a Szolgáltatót.).
 • Adatkezelő: jelenti a Szolgáltatót.
 • ÁSZF: a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a Honlapon közzétett általános szerződési feltételek www.campus24.hu/aszf.
 • Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. CXII. számú törvény.
 • Érintett: a Felhasználó (ideértve: Hozzátartozó), vagy a Felhasználóhoz kapcsolható bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • Felhasználó: az az elsődlegesen természetes személy, avagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki igénybe veszi a Szolgáltatást, illetve megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Honlapot függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.
 • Honlap és Regisztráció: a Szolgáltató által üzemeltetett www.campus24.hu weboldal. A Honlap elérése a Személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára, azonban a zárt felületre történő belépésre, illetve a Honlapon keresztül a Szolgáltatás igénybevételére azonban kizárólag regisztráció után nyílik lehetőség. A regisztráció folyamán az Érintett köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni (az Érintett által megadott adatok valóságtartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel – ideértve azt is, hogy a megadott elérhetőségekhez az Érintetten kívül másnak nincs hozzáférése, így különösen az Érintett által megadott e-mail címről végzett műveletért a felelősség az Érintettet terheli). A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Szolgáltató kizárja felelősségét azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
 • Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. A Honlapon történő regisztrációval, az ott megadott adatok tekintetében a hozzájárulást vélelmezni kell, azaz az adatok megadásával az Érintett önkéntesen hozzájárul, hogy a Szolgáltató az adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, továbbítsa.
 • Hozzátartozó: az érintett, aktív felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező hozzátartozója, egyéb ismerőse az ÁSZF szerint.
 • Szabályzat: a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
 • Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A kezelt személyes adatok köre (amely kiterjed az Érintett felsőoktatási hallgatói jogviszonyával kapcsolatos adatokra is):
  • név
  • születési név
  • nem
  • anyja születési neve
  • születési hely, idő
  • adóazonosító jel
  • személyi igazolvány szám
  • lakcímkártya száma
  • állampolgárság
  • állandó lakcím
  • levelezési cím
  • kézbesítési cím
  • elektronikus levelezési cím (e-mail)
  • telefonszám
  • a hallgatói jogviszonnyal érintett felsőoktatási intézmény neve, kar megjelölése
  • diákigazolvány száma
  • diákigazolvány érvényességi ideje
  • Neptun felhasználónév
  • Neptun jelszó (nem kerül tárolásra, csak validálásra használja a Szolgáltató)
  • a Szolgáltatás körében igénybe vett előfizetésre vonatkozó információk az ÁSZF szerint,
  • a Honlap megnyitása során rögzített technikai adatok (pl. IP cím, böngésző beállítások, operációs rendszer, hivatkozási hely)
 • Szolgáltatás: a Szolgáltató által vállalt, elsődlegesen a Honlapon keresztül – különös feltételek, így aktív hallgatói jogviszony, vagy hozzátartozói státusz megléte fennállásának igazolása esetén – igényelhető, az ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások (így különösen: telekommunikációs szolgáltatóval történő előfizetési szerződések előkészítésére, megkötésére és kezelésére irányuló közvetítői szolgáltatások, telekommunikációs és hírközlési szolgáltatások ügynöki tevékenység keretében történő értékesítése, reklámozása az Érintett felé, további szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok nyújtása, hírlevelek küldése elsődlegesen email, illetve SMS útján vagy postai úton).
 • Szolgáltató: a Relaxcom Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7635 Pécs, Gólya dűlő 37., cégjegyzékszám: 02-09-080962, email elérhetőség: hello@campus24.hu). A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: folyamatban. Telemarketing: az Érintett telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató marketing célzattal telefonon megkeresse, és a hívás alapján hangfelvételt készítsen. Az adatok forrásául így a jelen Szabályzat szerinti regisztrációkor megadott adatok és hozzájárulás szolgál. A telemarketinges megkeresések keretében történő adatkezelésre és törlésre a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadók. Az Érintett jogosult megismerni a hangfelvételt, illetve arról másolatot kérhet (ingyenesen, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos kérelmet még nem nyújtott be).
 • A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési szabályokat, amely az adatkezelés részleteit határozza meg, továbbá elősegíti a jogszabályok, rendelkezések végrehajtását, valamint az Érintettek jogainak érvényesítését.
 • A Honlap használatával az Érintett elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit. A Szolgáltató jogosult a Szabályzatot egyoldalúan módosítani, a módosított rendelkezések a Honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá.
 • 1. Az Adatkezelés célja: a Honlapon történő regisztráció, a Szolgáltatás keretében biztosított kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapítása és az ÁSZF szerinti Igazolás kiállítása, a Szolgáltatás igénybevétele (így különösen a közvetítendő hírközlési előfizetésre vonatkozó megrendelés felvétele és a Vodafone felé történő továbbítása, a Vodafone szolgáltatási feltételeiben bekövetkező változás, új lehetőségek ismertetése), az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, hírlevél küldése, marketing célú kapcsolatfelvétel (ideértve: call-center megkeresések telefonon, amelyet a Szolgáltató maga végez) és annak céljából kezelt adatbázis gyűjtése, nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés, co-branded kampányokról és a Szolgáltatóval kapcsolatban álló harmadik személyek által potenciálisan az Érintettek részére nyújtott kedvezmények igénybevételének lehetőségéről történő tájékoztatás, a call-center keretében rögzített beszélgetések vonatkozásában minőségbiztosítási indokok, statisztikakészítés.
 • 2. Az Adatkezelés jogalapja: Az Érintett határozott, tájékozott és önkéntes Hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
 • 3. Az Adatkezelés köre: Az Érintett által a cél eléréséhez szükséges, illetve önkéntesen megadott, megjelenített valamennyi Személyes adat.
 • 4. Az Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától - a 12. pontban meghatározottakra is figyelemmel - addig az időpontig, amíg az Érintett nem a Szolgáltatónál személyes adataira vonatkozó kifogással, törlési kérelemmel nem él.
 • 5. Adattovábbítás: az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Személyes adatokat
  • 5.1 validálás (a hallgatói státusz fennállásának igazolása és az adatok egyezőségének ellenőrzése) céljából továbbítsa a HÖOK Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségú Társaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 38. fszt., cégjegyzékszám: 01-09-921744) részére,
  • 5.2 a Szolgáltatás körébe tartozó előfizetői szerződés előkészítésének, megkötésének és egyéb jognyilatkozatok megtételének elősegítése céljából továbbítsa a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-044159; adószám: 11895927-2-44, a továbbiakban: Vodafone) részére, ideértve a call-center felvételeinek továbbítását. A Hozzátartozó előfizetésre vonatkozó szerződéskötése esetén a Szolgáltató az őt ajánló Érintett Személyes adatait is jogosult továbbítani a Vodafone részére.
 • 6. Az Érintett az Infotv. 14. §-a alapján a Szolgáltató elérhetőségein tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
 • 7. Ha a Személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 • 8. Amennyiben a Honlapon található linkek használatával az Érintett más weboldalra navigál, úgy azon weboldalra már nem a Szabályzat irányadó.
 • 9. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a Személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
 • 10. A Hozzátartozó elfogadja, hogy részére a regisztrációhoz szükséges első belépési kódot a Szolgáltató az ÁSZF szerint a kedvezményes Szolgáltatás igénybevételére jogosult személy által megadott elektronikus kézbesítési címre küldi meg.
 • 11. Az Érintett az (ÁSZF elfogadásával is) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vodafone a Szolgáltatás körében megkötött előfizetői szerződés és módosításaira vonatkozó adatokat, valamint az előfizetői szerződés alapján biztosított telefonszámot a Szolgáltató részére továbbítsa, a regisztráció törlését követően is legalább arra a határozott időtartamra, amíg a Vodafone-nal az Érintett előfizetési jogviszonya fennáll, a Szolgáltató által kiállított Igazolás alapján fennálló, ÁSZF-ben részletezett adatok tekintetében.
 • 12. A Szolgáltató tájékoztatja az Érintettet, az Érintett a Honlap használatával kifejezetten hozzájárul a honlapon végzett webanalitika alkalmazásához. A Honlap látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Szolgáltató a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. A Honlap felhasználóinak a weboldalon történő tevékenységét a látogatói viselkedés elemzése céljából a Szolgáltató nyomon követi, amelynek alapján a Szolgáltató célzott hirdetésekkel tudja elérni a felhasználót. A Facebook ez alapján ugyanakkor nem ad át semmilyen adatot, felhasználói listát a Szolgáltatónak, csupán lehetővé teszi az adott felhasználónál a hirdetés megjelenését. A felhasználó bármikor leiratkozhat a remarketing listáról. A Facebook adatvédelmi elvei az alábbi linken tekinthetők meg: www.facebook.com/policy.php. A Honlapon alkalmazásra kerülhet a Hotjar Ltd. rendszere, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. A rendszer alkalmazása kikapcsolható, további információk elérési helye: https://www.hotjar.com/opt-out.
 • 13. Cookie-k (sütik) használata: A sütik a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó – információcsomagok, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Első látogatáskor a Szolgáltató honlapján felugrik egy felirat arról, hogy a Szolgáltató sütiket használ, illetve egy link, amely a Szabályzathoz vezet. Néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása – amit a böngésző beállításai között bármikor megtehet a felhasználó –megváltoztathatja a Honlap működését, ami a számítógép többi felhasználóját is érinteni fogja.

  A Honlapon használt sütik a következő kategóriákba sorolhatók:

  13.1 Feltétlenül szükséges sütik: Ezek a sütik a Honlap és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. Szükségesek a böngészéshez, a Honlap funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.
  13.2Teljesítmény méréséhez szükséges sütik: Lehetővé teszik a látogatószámlálást, a tevékenységek forrásának felismerését és a népszerű elemek feltérképezését.  A Google Analytics sütikkel információt gyűjtünk a Honlap használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb.).
  13.3 Funkcionális sütik: Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a weboldal használatát: pl. a website emlékezni fog rá, milyen terméket tett korábban a kosárba.
  13.4 Célzó vagy hirdetéshez használt sütik: Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát ma Szolgáltató megosztja egy harmadik féllel – akiknél hirdetünk (bármikor letilthatja ezt a funkciót). Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Megnézik pl. hogy milyen oldalakat keresett fel, hova kattintott, hány oldalt nézett meg stb. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).

  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Relaxcom Hungary Kft. fér hozzá.
 • 14. A Honlapon a Relaxcom Hungary Kft. lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra, melynek segítségével bármely Felhasználó elektronikus levelet kaphat. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-a rögzíti értelmében hírlevél kizárólag az Érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy a Relaxcom Hungary Kft. részére küldött törlési kérelemmel (emailben vagy postai úton), illetve a call-center beszélgetés keretében is kifejezheti erre irányuló akaratát. Ebben az esetben a Relaxcom Hungary Kft. további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.