Kosaram
SIM kártya Készülék + SIM kártya
Kövessen
minket!

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

amely létrejött egyrészről

Cég neve: Relaxcom Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7635 Pécs, Gólya dűlő 37.
cég adószáma: 24944825-2-02
cégjegyzékszáma: 02-09-080962
e-mail cím: hello@campus24.hu
honlap (a továbbiakban: Honlap): www.campus24.hu
NAIH nyilvántartási szám: folyamatban
a továbbiakban: Szolgáltató

1. A jelen ÁSZF célja, hogy a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. A szolgáltatás igénybevételével az igénybevevő megbízza a Szolgáltatót, hogy egyedi díjszabás melletti telekommunikációs szolgáltatások igénybevétele céljából adatait felvegye, továbbá az igénybevevő által megadott adatokat (így különösen a jogosultságot megalapozó aktív hallgatói jogviszony fennállását) validálja, amelynek alapján – az ÁSZF-ben foglalt feltételek teljesülése esetén – a Szolgáltató lehetővé teszi az igénybevevő számára a zárt felületre történő belépést és ezen zárt felületen az egyedi díjszabásra vonatkozó kedvezményes Vodafone ajánlatok megismerését (a jelen ÁSZF szerinti titoktartási kötelezettség megtartásával). Amennyiben az igénybevevő rendelést is lead, úgy a Szolgáltató szolgáltatása kiterjed arra is, hogy részére a későbbiekben meghatározott Igazolást kiállítsa és azt, továbbá a megadott adatokat, valamint a választott tarifacsomaghoz tartozó információkat a Vodafone felé előfizetési szerződés megkötése céljából továbbítsa, és az előfizetői szerződés előkészítéséhez szükséges egyes cselekményeket közvetítés céljából megtegyen. Az igénybevevő felhatalmazza továbbá a Szolgáltatót az Érintett felé, további szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok közvetítésével, hírlevelek küldésével, (tele)marketing célú megkeresésekkel, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint.

2. Igénybevevő lehet valamely magyar felsőoktatási intézményben tanuló 18. életévét betöltött, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező természetes személy, illetve az Igénybevevő nyilatkozatával megjelölt, Ptk. szerinti hozzátartozója, avagy hozzátartozói viszony fennállása hiányában is egyéb, Igénybevevő által megjelölt ismerőse (a továbbiakban külön megjelölve: Hozzátartozó), aki a szerződés elfogadásakor megadott és ellenőrzötten egyező (validált) adatokkal rendelkezik, és aki a Szolgáltatóval megkötött szerződés alapján az egyedi díjszabás melletti telekommunikációs szolgáltatás igénybevételére jogosító, a Szolgáltató által kiállított, igazolással (a továbbiakban: Igazolás) rendelkezik oly módon, hogy az Igazolást a Szolgáltató a sikeres validálást és megbízás elfogadást követően közvetlenül a Vodafone részére küldi meg.

3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-044159; adószám: 11895927-2-44, a továbbiakban: Vodafone) flotta együttműködési megállapodást kötött, amely alapján a Vodafone meghatározott kedvezményekkel egyedi díjszabást biztosít a 2. pont szerinti feltételeknek megfelelő, a Szolgáltató által kiállított Igazolással rendelkező igénybevevők részére, így a Vodafone által nyújtott elektronikus hírközlési és egyéb szolgáltatások vonatkozásában az igénybevevők előfizetési szerződést köthetnek. Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy az előfizetési szerződés megkötése érdekében az Igazolást a Szolgáltató közvetlenül a Vodafone részére állítja ki és küldi meg.


Az egyedi díjszabásra vonatkozó mindenkor hatályos táblázat, valamint az igénybe vehető hírközlési és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó információk a zárt felületen történő regisztráció validálását követően tekinthetők meg. Az egyedi díjszabás nem vonatkozik a készülékekre, így a készülékekre a mindenkori aktuális - a Vodafone által meghatározott - flottákra vonatkozó Alap kategóriájú előfizetői árak érvényesek.

4. Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy egy igénybevevő összesen legfeljebb 5 (öt) SIM kártya/személy előfizetői szerződést tarthat fenn egyidejűleg a Vodafone-nál, a jelen szerződésen alapuló Igazolás szerinti egyedi díjszabással.

5. A jelen ÁSZF elfogadásával az igénybevevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban (elérési helye: www.campus24.hu/adatvedelem) foglaltak szerinti kezeléséhez, továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az illetékes szervezet (HÖOK) megkeresése útján ellenőrizze az aktív hallgatói jogviszony fennállását.

6. Az igénybevevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat szerint a személyes adatait a Szolgáltató kezelje, valamint a Vodafone részére továbbítsa, az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célból, illetve a szolgáltatás nyújtása céljából. Az igénybevevő kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy amíg a Vodafone-nal olyan előfizetése áll fenn, amely a Szolgáltató által kiállított Igazolás alapján jött létre, úgy a Vodafone is jogosult a Szolgáltató részére az előfizetés vonatkozásában az alábbi adatokat a Szolgáltató részére továbbítani:

a. tarifacsomag/szolgáltatás meghatározása (ideértve havidíj, választott készülék, előfizetés típusa, tarifakategória, ügyféltípus),

b. előfizetéshez tartozó telefonszám, hívószám változás esetén az új telefonszám,
c. előfizetés aktiválásának napja, illetve az előfizetés fennállása alatt bármely időpontra vonatkozóan azon tény, hogy aktív-e az előfizetés,
d. arra vonatkozó információ, hogy az előfizetés felfüggesztett, kikapcsolás alatt van, vagy bontott,
e. előfizetői jogviszony kezdetének időpontja, szerződéskötés időpontja,
f. előfizetői jogviszony megszűnésének időpontja,
g. az igénybevevő már meglévő előfizetése átváltásának időpontja és megszűnés időpontja,
h. flotta tarifacsomagokon belüli átváltásra vonatkozó adatok,
i. a Szolgáltató Vodafone-nal szembeni jutalék igénye megállapításához esetlegesen szükséges egyéb adatok.

7. Az igénybevevő elfogadja, hogy a Szolgáltató és a Vodafone között fennálló flotta együttműködési megállapodás módosításra, megszüntetésre kerülhet az igénybevevőnek a Vodafone-nal fennálló előfizetési jogviszonya alatt, így az egyedi kedvezmények az igénybevevőt csak az előfizetési szerződés határozott időtartama és a flotta együttműködési megállapodás hatálya, mint együttes feltételek fennállása alatt illetik meg. Az igénybevevő kifejezetten elfogadja, hogy ha a Szolgáltató és a Vodafone között a flotta együttműködési megállapodás megszűnik, úgy a Vodafone a hatályos jogszabály(ok)ban az előfizetők értesítésére meghatározott módon és határidőn belül értesíti az előfizetőt arról, hogy lehetősége van a mindenkori Vodafone ÁSZF 1. sz. Díjszabás mellékletében részletezett kereskedelmi forgalomban elérhető utólag fizető tarifacsomagra váltani. Amennyiben az előfizető az értesítésben meghatározott határidőn belül a mindenkori Vodafone ÁSZF 1. sz. Díjszabás mellékletében részletezett kereskedelmi forgalomban elérhető utólag fizető tarifacsomagra vált, a szolgáltatás az Előfizető által választott tarifacsomagban és annak díjszabása alapján vehető igénybe.Amennyiben a Szolgáltató és a Vodafone közötti flotta együttműködési megállapodás megszűnése esetén a Vodafone által kiküldött értesítésben meghatározott határidőn belül az előfizető nem él a tarifacsomag-váltási lehetőséggel, az előfizető a szolgáltatást a zárt felületen hozzáférhető („Flotta Alaptarifa”), ott meghatározott díjmérték szerint veheti igénybe. Amennyiben az előfizető az előfizetői jogviszonyát nem kívánja fenntartani, úgy arra a Vodafone ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadók. Az igénybevevő a jelen külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta, hogy a Szolgáltató kizárólag közvetíti a Vodafone szolgáltatását, és hogy a Szolgáltató és a Vodafone közötti flotta együttműködési megállapodás megszűnése, vagy a Szolgáltatóval szembeni, flotta együttműködési megállapodáson alapuló szankció érvényesítése a fentiek szerint – az előfizetői magatartástól függetlenül – a kedvezmény megszűnésével, illetve az előfizetési szerződés alapján fizetendő díjmérték emelkedésével jár. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő igényekért, amelyet az igénybevevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogad és kijelenti, hogy a flotta együttműködési megállapodás bármely okból történő megszűnése miatti esetben a Szolgáltatóval szemben igényt nem érvényesít abból eredően, hogy azt követően (tarifacsomag-váltás hiányában) a megismert Flotta Alaptarifa szerinti díjon veheti igénybe a Vodafone szolgáltatását. A fentieket az igénybevevő a rendelés leadásával is kifejezetten elfogadja és elismeri.


8. A Szolgáltató kizárja felelősségét az igénybevevő és a Vodafone között létrejött előfizetési jogviszonyból eredő bármely igény vonatkozásában, így különösen az igénybevevő, avagy a Vodafone szerződésszegésével összefüggésben. A Szolgáltató felelőssége kizárólag az Igazolás kiállítására és Vodafone részére történő megküldésére, és az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges, az igénybevevő által megadott adatok továbbítására terjed ki, azonban nem felel azért, hogy a Vodafone az előfizetői jogviszonyt az igénybevevővel ténylegesen létrehozza-e egyedi díjszabás mellett. Ennek megtagadására a Vodafone jogszabály (így különösen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, azaz az Eht. szerint biztosított szerződéskötés megtagadási lehetőség), avagy saját szabályzatai, ÁSZF-e alapján az Igazolás fennállása esetén is jogosult lehet, amelyet az igénybevevő tudomásul vesz. Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Vodafone az előfizetői jogviszonyt az előfizetési szerződés rendelkezései szerint, a Szolgáltatótól függetlenül jogosult mindenkor módosítani, vagy megszüntetni. Így a Vodafone felmondási jogának gyakorlását megalapozza különösen az adott egyedi előfizetői jogviszonyokra vonatkozóan, ha az előfizető az előfizetői szerződésben (beleértve az ÁSZF-et) meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, vagy azokat súlyosan, illetve ismételten megszegi és – amennyiben írásbeli felszólítás alkalmazandó, vagy a jogsértés orvosolható – írásbeli felszólítás ellenére az ott megadott határidőn belül sem orvosolja. Az előfizetés feltételeire egyebekben is az előfizetési szerződés és a Vodafone ÁSZF rendelkezései megfelelően irányadók. A Szolgáltató nem tekinthető a Vodafone képviselőjének, ezért a Vodafone nevében jognyilatkozatot nem tehet.

9. Az igénybevevő elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez az szükséges, hogy a rendelés leadásakor és az előfizetői szerződés megkötésekor fennálljanak az Igazolásban tanúsított feltételek,, ugyanakkor a már létrejött előfizetői jogviszonyt a hallgatói jogviszony megszűnése nem érinti annak határozott időtartama alatt. Az igénybevevő elfogadja ugyanakkor, hogy a Vodafone-nal kötött 2 éves, határozott idejű szerződések lejártával Vodafone megvonja a jogot az Igénybevevőtől, amennyiben az Igénybevevő – vagy Hozzátartozói nyilatkozatot kiadott személy – nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal.

10. Az igénybevevő elfogadja, hogy nem jogosult az egyedi díjszabás szerinti kedvezmények mértékét nyilvánosságra hozni, így különösen azt publikus weboldalon, csatornán hirdetni, a lakosság körében, bármilyen közleményben, felhívásban, közösségi portálon elérhetővé tenni. Az igénybevevő nem jogosult továbbá a Szolgáltató, vagy a Vodafone védjegyeit, egyéb megjelöléseit használni.

11. Az igénybevevő – amennyiben megfelel a 2. pontban meghatározott feltételeknek, azaz valamely felsőoktatási intézményben tanuló, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező természetes személy, illetve az igénybevevő nyilatkozatával megjelöltHozzátartozója, úgy a Honlapon található regisztrációs menüpont alatt töltheti ki a regisztrációhoz szükséges adatlapot, amely adatlap kitöltésével az igénybevevő elfogadja az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat. Ennek során meg kell adnia az alábbiakat:

a. diákigazolvány számát,
b. a felsőoktatási intézmény nevét, ahol hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
c. a kar megjelölését,
d. az igénybevevő keresztnevét,
e. az igénybevevő e-mail címét
f. az igénybevevő telefonszámát,
g. külön elfogadásra kerül az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat,

h. az igénybevevő Neptun felhasználónevét
i. az igénybevevő Neptun jelszavát (nem kerül tárolásra, csak validálásra használja a Szolgáltató)

j. az adatlap véglegesítését megelőzően megjelenik a megerősítő ablak, ahol a megadott adatok helyességét az igénybevevő ellenőrizheti, illetve hiba esetén azokat módosíthatja.

Ezt követően megtörténik a validálás, amelynek során a Szolgáltató a diákigazolvány száma alapján a megadott adatok egyezőségét ellenőrzi a HÖOK online felületén (a továbbiakban: regisztrációs folyamat). Amennyiben a regisztráció valid, úgy az igénybevevő be tud lépni a zárt felületre, ahol lehetőség van a Szolgáltató által kiállítandó Igazolás igénylésére, és a Vodafone-nal történő előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igény jelzésére (a továbbiakban: rendelés leadására). Az igénybevevői hozzáférési adatok titokban tartásáért kizárólag az igénybevevő a felelős.

12. A 11. pontban rögzített regisztrációs folyamatot követően van lehetősége a felhasználónak a Hozzátartozói nyilatkozat (továbbiakban: Meghívó) generálására. A validált igénybevevő a zárt felületen (legfeljebb 5 személy részére) Meghívót generálhat, az alábbiak megadásával:

a. Hozzátartozó neve
b. Hozzátartozó email címe
c. Hozzátartozó telefonszáma


Az igénybevevő elfogadja, hogy a Szolgáltató biztonságos és verifikált szerveren tárolja el azt, hogy kinek a részére, és mikor generált az igénybevevő Meghívót. Ezt követően a rendszer egy generált kódot küld a Hozzátartozói megadott e-mail címre (amely kód visszavezethető a Meghívót generáló igénybevevőre.) A Hozzátartozó a fentiek szerint email útján megküldött, generált kóddal szintén be tud lépni a zárt felületre és jogosulttá válik rendelés leadására. A Hozzátartozó nem jogosult Meghívó generálására. A Meghívók alapján a Hozzátartozók a generálástól számított 1 hónapon belül jogosultak rendelés leadására. Amennyiben ezen atáridőn belül a Hozzátartozó nem ad le rendelést, úgy a Meghívó inaktívvá válik, és az igénybevevő más Hozzátartozó vonatkozásában ismét kérheti az inaktívvá vált Meghívó(k) számának megfelelő új Meghívó kiállítását.

13. A rendelés leadása az igénybevevő által az alábbiak szerint történik a zárt felületen:

a. Kiválasztja a tarifacsomagot,
b. Ha kér plusz adatot, akkor ezt jelzi,
c. Ha kér készüléket, akkor ezt jelzi (a készüléklista tájékoztató jellegű, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a kért készülék a Vodafone kínálatában az előfizetés létrejöttekor elérhető lesz),
d. Ha kér készülék biztosítást, ezt jelzi,
e. Ha kér részletfizetést, ezt jelzi,
f. Megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges, az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatokat.
g. A fentiek teljesítésével az igénybevevő egyúttal automatikusan kérelmezi az Igazolás kiállítását és Vodafone részére történő továbbítását is.
h. Az igénybevevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint hozzájárul az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez,
i. Az igénybevevő a rendelés elküldésével nem tesz kötelező érvényű ajánlatot a rendelés szerinti tartalommal történő, Vodafone előfizetői szerződés megkötésére, a rendeléstől az előfizetői szerződés megkötéséig bármikor elállhat.

14. A rendelés leadását követően a Szolgáltató

a. a rendelés kézbesítéséről automatikus válaszüzenetet küld a megadott email címre,
b. a megadott telefonos elérhetőségen – lehetőleg munkanapokon a következő 24 órán belül – felhívja az igénybevevőt és a rendelés adatai egyeztetésre/ellenőrzésre kerülnek, az igénybevevőnek ekkor, avagy a rendelés Vodafone részére történő továbbításáig a Szolgáltatónak megküldött külön email üzenetben lehetősége van az esetleges adatbeviteli hibák javítására (a telefonos beszélgetés rögzítésre kerül),
c. a Szolgáltató dönt az Igazolás kiállításáról, pozitív eredmény esetén jóváhagyja a rendelést, az erre vonatkozó visszaigazolást megküldi az igénybevevő részére, e-mailben, amennyiben az igénybevevő már meglévő Vodafone ügyfél.

d. a Szolgáltató továbbítja a rendelést a Vodafone részére, az annak alapjául szolgáló Igazolással együtt,
e. a Vodafone saját eljárásrendje szerint elbírálja a rendelést,
f. a Vodafone a zárt felületen megadott elérhetőségeken (elsődlegesen email útján) tájékoztatja az igénybevevőt az előfizetői szerződés megkötése menetéről, egyes lépéseiről. Az igénybevevő ezt követően a Vodafone-nal közvetlenül intézi az előfizetés létrehozatalát és a Vodafone-nal kerül előfizetői jogviszonyba.

15. Az igénybevevő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató – a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén is – indokolás nélkül jogosult az igénybevevőt regisztrációból kizárni, avagy az Igazolás kiállítását megtagadni (amely esetben az esetlegesen leadott rendelés sem kerül továbbításra). A Szolgáltató a fentiekről külön tájékoztatja az igénybevevőt.

16. Az igénybevevő elfogadja, hogy amennyiben a szükséges adatokat helytelenül, pontatlanul vagy nem valós módon adta meg, úgy mind a Szolgáltató jogosult a 15. pont szerint eljárni, illetve a kiadott Igazolást visszavonni, mind a Vodafone jogosult az előfizetői szerződés megkötését megtagadni. Az igénybevevő elfogadja, hogy az előfizetői szerződés megkötéséhez a jelen ÁSZF szerint megadott adatok hitelt érdemlő módon történő igazolása (így különösen a személyazonosító okmányok eredetiben történő bemutatása) is szükségessé válik a Vodafone részére.

17. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha a rendeléssel összefüggő visszaigazolások azért nem kézbesülnek, mert az igénybevevő hibás email címet adott meg, vagy tárhely telítettség, illetve egyéb ok miatt az számára nem hozzáférhető. A Szolgáltatót nem terheli felelősség akkor sem, ha a 16. pontban foglaltak szerint a hibásan megadott adatok miatt előfizetői szerződés nem jön létre.

18. A Szolgáltató a honlapon tájékoztató jelleggel tünteti fel a Vodafone-nal kötendő előfizetői szerződésre vonatkozó ajánlat adatait, illetve illusztrált képeket használ, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy az előfizetési szerződésre vonatkozó ajánlat kapcsán a Szolgáltató által a honlapon közölt információk (így különösen az aktuális tarifák, elérhető készülékek) időközben módosulhatnak, annak elérhetősége változhat, így az igénybevevő a Vodafone-nal történő előfizetői szerződés megkötésekor, az abban foglalt – Igazoláson alapuló – mindenkori díjtételek mellett köthet előfizetői szerződést. A Szolgáltató kizárja felelősségét az elírások vonatkozásában, továbbá abban a tekintetben, hogy a honlapon közölt információk az előfizetői szerződés megkötésekor is hatályosak lesznek. A Szolgáltató nem garantálja a honlap hibamentes és zavartalan működését.

19. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

20. A jelen ÁSZF egyes pontjainak esetleges jogi érvénytelensége a szerződés többi részének érvényességét nem érinti.

21. A honlap vonatkozásában a szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, hozzájárulása nélkül tilos bármely megjelenített tartalom nem magáncélú felhasználása, másolása, sokszorosítása.

22. A jelen ÁSZF 2016.12.1. napjától hatályos, az az alapján teendő jognyilatkozatok nyelve: magyar. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF tartalmát, amely a honlapon való közzététellel válik hatályossá.

23. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.